HCL 12 / 2020-01

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


 


HOTĂRÂREA nr. 12/30.01.2020
privind realizarea evaluării finale a managementului
la Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu" Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 4265/23.01.2020, referatul de aprobare a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 4267/23.01.2020, raportul de specialitate comun al Serviciului Managementul Resurselor Umane și al Serviciului Comunicare și Coordonare Instituții Subordonate, înregistrat cu nr. 4268/23.01.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În acord cu prevederile Capitolului IV - Evaluarea managementului din O.U.G nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Ordinului nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E


 

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului la instituţia de cultură Centrul Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se aprobă constituirea comisei de evaluare a managementului la instituţia de cultură Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare şi a celei de soluţionare a contestaţiei, în componenţa numerică şi nominală prevăzută în anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Managementul Resurselor Umane şi comisiilor constituite.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Centrului Cultural G. M. Zamfirescu Satu Mare și, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane, comisiilor constituite.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                           Contrasemnează

 Zsók János Csaba                                                                                                  Secretar general,
                                                                                                                               Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi