HCL 119 / 2013-04

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


HOTĂRÂREA nr. 119/25.04.2013
privind reglementarea circulaţiei în municipiul Satu Mare a autovehiculelor
cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone


Consiliul Local al municipiulul Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2013,
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 16669/22.04.2013, expunerea de motive a primarului municipiului , în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 16672/22.04.2013, rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- Având în vedere prevederile art. 30, alin. 4 şi art. 128 lit. "d" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, art.70, lit. g), aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificări şi completări ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
- În conformitate cu prevederile Legii nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, actualizată, privind regimul juridic al contravenţilor, modificată şi completată;
- Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, art. 45, alin. (2) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă „ Regulamentul privind procedura de eliberare a autorizaţiilor de acces pentru trafic greu în municipiul Satu Mare", conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă instituirea unor tarife de eliberare a autorizaţiilor de acces, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, tarif care se va încasa de către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, P-ţa Romană, bloc D8.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale, serviciilor de specialitate şi se aduce la cunoştinţă publică.

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNAT
Lang Ladislau                                                                          Secretar
                                                                                                       Suciu Mariana

 

 

Fișiere atașate

Înapoi