HCL 115 / 2018-05

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 115/24.05.2018
privind aprobarea situaţiei financiare a
S.C. APASERV SATU MARE S.A. pe anul 2017

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 24.05.2018;
Luând act de raportul Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 25680/21.05.2018 expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr .25746/21.05.2018, de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare, de raportul BDO AUDIT S.R.L., auditor la S.C. Apaserv Satu Mare S.A., de raportul Consiliului de Administraţie al S.C. Apaserv Satu Mare S.A;
Având în vedere prevederile:
- art.111 alin.(2) lit. a din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.17, art.18 lit. a) din Actul Constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 239/28.11.2013 cu modificările aduse de art.8 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.170/31.07.2017 privind implementarea măsurilor privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice la S.C. APASERV SATU MARE S.A.;
- Hotărârea Consiliului Local nr.118/27.04.2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APASERV Satu Mare S.A.;
- Adresa S.C Apaserv Satu Mare S.A nr. 8250/2018, înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr. 25720/21.05.2018,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. a), ale art. 45 alin. (2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1.Se aprobă situaţia financiară a S.C. APASERV Satu Mare S.A. pe anul 2017 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2.Prezenta hotărâre va fi susţinută de domnul Masculic Csaba, reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

 

Art.3.Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

 

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. APASERV Satu Mare S.A.


Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi la Apaserv Satu Mare S.A.

 

Președinte de ședință                                                            Contrasemnează
Ardelean Octavian Iulian                                                          Secretar
                                                                                 Mihaela Maria Racolța

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 15
Nr total al consilierilor absenţi 8
Voturi pentru 15
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi