HCL 114 / 2018-05

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


HOTĂRÂREA Nr. 114/24.05.2018
privind aprobarea majorării capitalului social
al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 24.05. 2018;
Luând act de raportul Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 25736/21.05.20182018 expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 25740/21.05.2018, de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare, de Raportul de specialitate nr. 6313/19.04.2018 întocmit de S.C.Apaserv Satu Mare S.A;
Având în vedere prevederile :
- art.113 lit. f din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comercile , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.17, art.19 lit. f) din Actul Constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 239/28.11.2013 cu modificările aduse de art.8 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.170/31.07.2017 privind implementarea măsurilor privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la S.C. APASERV SATU MARE S.A.;
- Hotărârea Consiliului Local nr.118/27.04.2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APASERV Satu Mare S.A. și
- Adresa S.C. Apaserv Satu Mare S. A nr.8250/2018 înregistrată la Primăria Satu Mare nr.25720/21.05.2018,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3), lit. c), ale art. 45 alin. (2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. de la 6.915.340 lei la 6.916.340 lei, prin aportul comunei Agriş la capitalul social cu 1.000 lei.

 

Art.2.Prezenta hotărâre va fi susţinută de domnul Masculic Csaba, reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

 

Art.3. Se mandatează domnul Leitner Ioan - director general al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. să semneze Actul constitutiv al societăţii actualizat în baza prezentei hotărâri.

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

 


Președinte de ședință                                                                        Contrasemnează
Ardelean Octavian Iulian                                                                     Secretar
                                                                                                Mihaela Maria Racolța

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 15
Nr total al consilierilor absenţi 8
Voturi pentru 15
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

Înapoi