HCL 113 / 2018-04


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

HOTĂRÂREA Nr. 113/26.04.2018

Privind acordarea titlului de ,, Cetăţean de onoare
al municipiului Satu Mare" d-lui profesor Tóth László

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2018,
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 20.395 din 20.04.2018, expunerea de motive a primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 20.396/ 20.04.2018, de raportul comisiei de specialitate a consiliului local,
Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.173 din 27.06.2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de ,,Cetăţean de Onoare al municipiului Satu Mare"
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.1 şi alin.8, art. 45 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art.1. Se acordă titlul de ,,CETĂŢEAN DE ONOARE" al municipiului Satu Mare, d-lui profesor Tóth László.

 

Art.2. Prezenta se va înmâna d-lui profesor Tóth László şi se va comunica celor interesați.

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, d-lui profesor Tóth László şi se aduce la cunoștinţă publică.

 

 


Președinte de ședință                                                                                        Contrasemnează
Adrian Albu                                                                                                Secretar al municipiului
                                                                                                                   Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Înapoi