HCL 110 / 2018-04


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 110/26.04.2018
privind însușirea documentației de dezmembrare în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului situat în Satu Mare str. Caișilor nr. 17A

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 20603/23.04.2018, de expunerea de motive a viceprimarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 20604/23.04.2018, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 20654/23.04.2018 și de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Având în vedere solicitarea şi documentaţia depusă de către doamna Varga Ecaterina, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 12614/03.03.2018, care are ca obiect însușirea documentației de dezmembrare în vederea sistării stării de indiviziune a imobilului situate în Satu Mare str. Caișilor nr. 17A,
Ţinând seama de prevederile art. 36 alin.1 din Legea nr 18/1991 fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza prevederilor art. 879 alin. 2, art. 880 şi art. 888 din Cod civil, republicat, ale art.132 din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, actualizat şi ale art. 24 din Legea nr. 7/1996, cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E :


Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Satu Mare a cotei de 72/144 părți teren înscris în CF nr. 9819 Satu Mare sub nr. top 1774/2 și nr. top 1766/1.

 

Art.2. Se însuşește lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire", nr. proiect 300/15.02.2018, întocmită de persoană fizică autorizată A.N.C.P.I. - ing. Miron Dumitru, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Se aprobă dezmembrarea imobilului teren situat în Satu Mare str. Caișilor nr. 17/a, în suprafață totală de 144 mp înscris în CF 9819 Satu Mare sub nr. top 1774/2 și nr. top 1766/1, după cum urmează:

- Lot 1 - în suprafață de 72 mp - proprietatea Municipiului Satu Mare;
- Lot 2 - în suprafață de 72 mp - proprietatea numitei Varga Helén Beatrix;

Art.4. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.

 

Art.5. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea de coli de carte funciară și înscrierea în evidenţele CF a celor aprobate în articolele precedente.

 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Viceprimarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

 

Art.7. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, O.C.P.I Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

Președinte de ședință                                                               Contrasemnează
Adrian Albu                                                                        Secretar al municipiului
                                                                                           Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi