HCL 109 / 2020-06

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 HOTĂRÂREA Nr.109/25.06.2020
privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil - teren proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Zona Industrială Sud Satu Mare

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.06.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 27166/19.06.2020,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 27167/19.06.2020 în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri şi al Direcţiei Economice înregistrat sub nr. 27168/19.06.2020,
-raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 27306/22.06.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare
Luând în considerare prevederile:
- art. 1650 şi următoarele din Codul civil;
- art. 310 alin. (1), (2) lit. a), b), art. 354, art. 355, art. 363 alin.(1), (2), (4) coroborate cu cele ale art. 334 - 346 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,
- art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2), art. 196 alin. (1) lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,
Consiliul Local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 


 

Art. 1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului - teren în suprafaţă de 798 mp, proprietatea privată a Municipiului Satu Mare, situat în Zona Industrială Sud a municipiului Satu Mare identificat prin CF nr.159720 Satu Mare sub nr. cadastral 159720.


Art.2 Se aprobă documentaţia de atribuire pentru vânzarea terenului identificat la alineatul precedent care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi constituie Anexa 1.


Art.3 Se însușește Raportul de evaluare întocmit de S.C. JUST EVAL INVEST S.R.L. pentru terenul identificat la art. 1, care constituie Anexa 2 la prezenta.


Art.4. Se constată faptul că valoarea cea mai mare a prețului minim de vînzare este valoarea de inventar.


Art.5. Preţul de pornire la licitaţie este de 74 436 lei, preţ stabilit conform fișei activului fix, nr. inventar 1149T.


Art.6. (1) Se numeşte dl. consilier local Ressler Ștefan ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Satu Mare în comisia de evaluare a ofertelor a cărei componenţă se va aproba prin dispoziţie a primarului.
(2) Se numeşte dl. consilier local Micle Adrian ca reprezentant-supleant al Consiliului Local al municipiului Satu Mare în comisia de evaluare a ofertelor a cărei componenţă se va aproba prin dispoziţie a primarului.


Art.7. Se împuternicește Primarul municipiului Satu Mare să semneze în fața notarului contractul de vânzare cumpărare.


Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.


Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                               Contrasemnează
Crăciun Ciprian Dumitru                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                                     Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi