HCL 109 / 2018-04

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


HOTĂRÂREA Nr. 109/26.04.2018

privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren, , proprietatea privată a municipiului Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr. 259


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018 ,
Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 20156/19.04.2018, expunerea de motive a viceprimarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 20157/19.04.2018, referatul Comisiei de soluţionare a cererilor care au ca obiect vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini înregistrat sub nr. 20154/19.04.2018, de raportul de specialitate al Serviciului Juridic Contencios Arhivă înregistrat sub nr. 20609/23.04.2018 şi raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local.

Având în vedere cererea şi documentaţia depusă de numitului Pop Andrei, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 42116/30.10.2013, prin care solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 1.839 mp, aferent construcţiei situată în mun. Satu Mare, b-dul Lucian Blaga nr. 259, jud. Satu Mare.

În baza prevederilor H.C.L. nr. 92/30.03.2017 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini, actualizată cu H.C.L. nr. 94/29.03.2018,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile din Legea nr.18/1991 fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 123 din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (5) lit. b), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E :


Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Satu Mare a suprafeţei de 1.839 mp teren înscris în CF nr. 157399 Satu Mare cu nr. cadastral 157399 (nr. CF vechi 11405 N cu nr. cadastral vechi 15340).

 

Art.2. Se aprobă vânzarea prin negociere directă a imobilului - teren în suprafaţă totală de 1.839 mp, aflat în intravilanul şi domeniul privat al Municipiului Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr. 259, înscris în CF nr. 157399 Satu Mare cu nr. cadastral 157399 (nr. CF vechi 11405 N cu nr. cadastral vechi 15340), conform lucrării de specialitate denumită „Plan de amplasament şi delimitare a imobilului", vizată de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 33695/22.09.2009, întocmită de SC GISSYSTEM SRL, după cum urmează:

- suprafaţa de 500 mp teren cu categoria de folosinţă „curți construcții",
- suprafaţa de 1.339 mp teren cu categoria de folosinţă „arabil".

 

Art. 3. Se aprobă valoarea totală de 73.204 lei, pentru vânzarea imobilului teren în suprafaţă de 1.839 mp, identificat în articolul precedent, calculată conform preţurilor prevăzute în Anexa la H.C.L. nr. 94/29.03.2018 pe categorii de folosinţă, stabilită astfel:

- preţul de 25.000 lei, pentru suprafaţa de 500 mp teren cu categoria de folosinţă „curţi, construcţii",
- preţul de 48.204 lei, pentru suprafaţa de 1.339 mp teren cu categoria de folosinţă „arabil".

 

Art. 4. Se mandatează Președintele Comisiei de vânzare terenuri prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini, domnul Albu Adrian, să semneze actul autentic vânzare - cumpărare a terenului.

 

 

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează, Comisia de soluţionare a cerererilor care au ca obiect vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

Art. 6. Prezenta se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 

 

Președinte de ședință                                                                                Contrasemnează
Adrian Albu                                                                                        Secretar al municipiului
                                                                                                        Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 


Redactat în 6 exemplare origin

 

Fișiere atașate

Înapoi