HCL 108 / 2020-06

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr.108/25.06.2020

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale
Direcției de Asistență Socială Satu Mare

 

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 25.06. 2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 27477/23.06.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 27478/23.06.2020, în calitate de inițiator, Raportul Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 27479/23.06.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
Luând act de adresa înaintată executivului de către directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Satu Mare cu nr. 4475/23.06.2020 înregistrată la sediul instituției sub nr. 27473/23.06.2020 și Raportul nr. 4476/23.06.2020 al Serviciului Resurse Umane Salarizare al Direcției de Asistență Socială Satu Mare privind inițierea unui proiect de hotărâre în vederea aprobării organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare;
În conformitate cu prevederile:
• Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.99/25.06.2020 privind înființarea Creșei situate în municipiul Satu Mare str. Dâmbovița nr.2 în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare, Centru Creşe în Sistem Public
• Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 100/25.06.2020 privind înființarea Creșei situate în municipiul Satu Mare str. Wolfenbutel nr.8-10 în subordinea Direcției de Asistență Socială Satu Mare, Centru Creșe în Sistem Public
• prevederile art. 388 alin. (1), alin.(3) lit. a), art. 475 lit. a). din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ;
• Cap II Perioada de stagiu a funcționarilor publici debutanți din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
• Titlul II Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
• prevederile art.1, art.2, alin (1) lit. a), art.3 alin.(1), alin.(4), art.10, art.11, art.19 și ale Anexei nr. VIII Familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" Capitolul I, A. Salarizarea funcționarilor publici, III Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor din administrația publică locală, ale Legii nr.153/2017 lege- cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;
• prevederile Legii nr.273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
• prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare procesul verbal de promovare în grad profesional imediat superior a personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Satu Mare întocmit de către comisia de examen, înregistrat sub numărul 3062/27.04.2020 precum și Rapoartele nr. 2902/15.04.2020 respectiv nr. 2905/15.04.2020 de evaluare a perioadei de stagiu a funcționarului public debutant;
Constatând necesitatea abrogării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.274/19.12.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Satu Mare și a art. 3 și Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.265/25.10.2018 privind transformarea Serviciului public de Asistență Socială Satu Mare în Direcția de Asistență Socială Satu Mare și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare.
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) şi alin.(7) lit. b) din O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 


 

Art.1.Se aprobă majorarea numărului de posturi bugetate aprobate ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare de la 571 posturi la 587 posturi bugetate.

 

Art.2. Se aprobă transformarea posturilor aferente unor funcții specifice de execuție din Statul de funcții al Direcției de Asistență Socială Satu Mare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Se aprobă Organigrama Direcției de Asistență Socială Satu Mare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4. Se aprobă Statul de funcții al Direcției de Asistență Socială Satu Mare, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5. Primarul Municipiului Satu Mare duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin intermediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare și Serviciul Managementul Resurselor Umane din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare.

 

Art.6. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. nr. 274/19.12.2019 privind aprobarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Satu Mare și ale art. 3 și Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 265/25.10.2018 privind transformarea Serviciului public de Asistență Socială Satu Mare în Direcția de Asistență Socială Satu Mare și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială Satu Mare.

 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Judeţul Satu Mare, Direcției de Asistență Socială Satu Mare și Serviciului Managementul Resurselor Umane.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează
Crăciun Ciprian Dumitru                                                                                       Secretar general,
                                                                                                                                   Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

 


Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi