Prezentare generală

Serviciul Public de Asistenţă Socială, denumit în continuare SPAS, este o instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Satu Mare, din anul 2003.

Serviciul Public de Asistenţă Socială se organizează şi funcţionează potrivit Legii nr. 215/2001/R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,  a Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale   şi a H.G. nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare precum şi a H.C.L nr. 78/2003 privind înfiinţarea S.P.A.S. şi H.C.L nr.93/2007 privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare în Domeniul Asistenţei Sociale.

Conducerea Serviciului Public de Asistenţă Socială este asigurată de directorul executiv si primarul municipiului Satu Mare.

Misiune: Asigură activitatea de prevenţie şi intervenţie primară pentru persoanele    singure şi familiile aflate în dificultate din Municipiul Satu Mare.

Scop:  Îmbunătăţirea calităţii vieţii acelor beneficiari care nu au posibilitatea de a  realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă.

Asistenţa socială la nivelul SPAS se realizează prin acordarea de beneficiii sociale şi furnizarea de servicii sociale.

Serviciile sociale şi beneficiile sociale se acordă în funcţie de situaţia persoanei sau familiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

DREPTUL LA ASISTENŢĂ SOCIALĂ

  • Dreptul la asistenţă socială este garantat, în condiţiile legii, pentru toţi cetăţenii români care au domiciliul sau reşedinţa în România, fără nici un fel de discriminare.
  • Beneficiarii de servicii sociale au dreptul de a fi informaţi asupra conţinutului şi modalităţii de acordare a măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială.
  • Dreptul la asistenţă socială se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, în conformitate cu prevederile legii.

 

Domeniile de activitate:

  • Protecţia copilului şi familiei;
  • Protecţia persoanelor vârstnice;
  • Protecţia persoanelor cu handicap;
  • Protecţia persoanelor fără adăpost

 

Principalele Obiective:


1. Instituirea unor programe speciale de integrare socială a persoanelor aflate în stare de risc social pentru:
- persoanele aflate la Centrul Social de Urgenţă pentru Adulţi;
- persoanele marginalizate, în contextul Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi
combaterea marginalizării;
- persoanele cu handicap;
- persoanele vârstnice;
- copii aflaţi în dificultate.
2. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a persoanelor şi familiilor aflate în situaţie de risc, prevenirea instituţionalizării asistaţilor, creându-le condiţiile necesare pentru a rămâne în mediul natural (asistenţi personali), îndemnizaţii;
3. Imbunătăţirea nivelului de informare al beneficiarilor, al autorităţilor centrale şi locale, a partenerilor şi a opiniei publice asupra oricăror activităţi şi servicii, derulate de S.P.A.S;
4. Identificarea continuă a nevoilor persoanelor aflate în situaţii de risc social;
5. Adaptarea permanentă la nevoile identificate prin diversificarea serviciilor oferite pe categorii de beneficiari;
6. Asigurarea şi menţinerea unor servicii de calitate adaptate atât nevoilor comunităţii cât şi standardelor de calitate;
7. Promovarea activităţilor S.P.A.S, facilitarea comunicării şi colaborării la nivel local, încurajarea şi dezvoltarea de parteneriate viabile cu alţi furnizori de servicii sociale, instituţii publice şi ONG-uri;
8. Identificarea şi atragerea de resurse financiare (fonduri nerambursabile) pentru realizarea obiectivelor Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare;
9. Adaptarea continuă a strategiei de dezvoltare socială a municipiului Satu Mare prin implicarea societăţii civile în luarea deciziilor (chestionare) şi a factorilor sociali locali (instituţiile de asistenţă socială ), precum şi a organizaţiilor nonguvernamentale;
10. Asigurarea condiţiilor de legalitate a tuturor actelor, faptelor şi măsurilor intreprinse de Serviciul Public de Asistenţă Socială;
11. Asigurarea creşterii gradului de profesionalism şi calificare al personalului din subordine;
12. Stimularea implicării comunităţii în dezvoltarea, menţinerea şi acordarea serviciilor prin activităţi de voluntariat;

Înapoi